Syfte
Klubben cyklisten är en förening som anser det viktigt att alla medlemmar behandlas lika och känner sig lika välkomna oavsett kön. För att verka för en jämställdhet inom klubben där alla medlemmar har samma rättigheter och möjligheter har vi antagit en jämställdhetspolicy.

Mål
Det övergripande målet med vår jämställdhetspolicy är att skapa en miljö där flickor, pojkar, kvinnor och män ges samma rättigheter att utöva cykling samt har samma möjlighet till inflytande och ansvar genom olika uppdrag inom föreningen.

Metod
Jämställdhetssynen skall vara integrerad med föreningens verksamhet. Genom att stötta och uppmuntra varandra, samt påminna varandra om föreningens policy, tar var och en sitt ansvar i jämställdhetsarbetet.

Översyn
Klubben Cyklistens styrelse är ytterst ansvariga för att jämställdhetspolicyn följs. Jämställdhetspolicyn skall ses över årligen av
styrelsen så den upprätthålls och har en förankring i verksamheten. Jämställdhetspolicyn kan revideras av Klubben Cyklistens styrelse.